رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400

رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400

رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400
رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400

در اسفند سال 1400 و در روزهای پایانی سال 1400 شاهد رانش زمین در جاده چالوس بوده ایم. این رانش باعث مشکلاتی در جاده کرج چالوس شده است که منجر به یک طرفه شدن مسیر شد.

دلایل رانش زمین چیست؟

عوامل بسیاری وجود دارد که موجب رانش زمین میشود. یکی از این عوامل فرونشست زمین بر اثر کاهش اب های زیر زمینی است. کاهش اب های زیرزمینی موجب نشست زمین و ایجاد حفره های برگ در سطح زمین خواهد شد.

در مورد نشست جاده چالوس در اسفند 1400 احداث سد سیاه بیشه میتواند یکی از عوامل تاثیر گذار باشد. در سالهای قبل نیز پیشبینی نشست مسیر جاده چالوس انجام شده بود.  باید توجه داشت در فرونشست زمین همواره عوامل متعددی تاثیر گذار است. تغییر کاربری اراضی، کم ابی، بارش کم باران، سدهای غیر استاندارد و عوامل دیگری که همگی دست به دست هم داده و موجب فرونشست ها خواهد بود.

 

درباره ی btunopdehy